Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VOP“) služby Prestonet IT Asistent (dále jen „Služba“) obsahují základní pravidla pro využití služby, kterou nabízí společnost Jan Ovečka, se sídlem náměstí Jiřího z Lobkovic 2195/1, Praha, 130 00, Česká republika IČ:  06357113, (dále jen „Poskytovatel“). Jedná se o službu poskytovanou na dálku a na vyžádání uživatele (dále jen „Zákazník“). Tyto VOP upravují práva a povinnosti Zákazníka a práva a povinnosti Poskytovatele v rámci poskytování služby IT Asistent.

 

1.2. Služba poskytovaná Poskytovatelem není teritoriálně omezena na území České republiky.

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem Smlouvy je Služba online IT podpory poskytované na žádost Klienta. Služba spočívá v poskytnutí rady nebo instrukce k opravě, vzdáleným ovládáním zařízení, nebo nastavení služeb souvisejících s připojením k internetu, příjmem digitálním televizního vysílání nebo VoIP telefonických služeb poskytovaných Poskytovatelem.

 

2.2. Detailní parametry a ceny Služby jsou uvedeny na webové stránce itasistent.com.

3. Pravidla užívání služby

3.1. Zákazník je oprávněn užívat Služby pouze pro svoji osobní potřebu a je zakázáno zprostředkovávat užívání Služby třetím osobám za úplatu.

 

3.2. Poskytovatel neodpovídá za vznik škody v případě, že se Zákazník nebude řídit pokyny Poskytovatele.

 

3.3. Poskytovatel se zavazuje poskytovat službu v čase mezi 8.00 - 18.00.

 

3.4. Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku Poskytovatele.

 

3.5. K řádnému využití Služby musí mít Zákazník funkční zařízení pro komunikace prostřednictvím hlasu a videa.

 

3.6. Obsah přenášených zpráv a informací je považován za důvěrný.

3.7. Poskytovatel nenese odpovědnost za bezpečnost Zákazníkova informačního systému a jeho vlastního hardwarového a softwarového vybavení, jestliže se nejedná o komponenty přímo dodané Poskytovatelem. 

4. CENA SLUŽBY A ZPŮSOB ÚHRADY

Cenu Služby hradí Uživatel podle své volby bezhotovostně, a to způsobem zvoleným při platbě Služby (převodem z účtu, online prostřednictvím platební brány). Poskytovatel si neúčtuje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební brány společnosti GOPAY s.r.o. , které poskytují zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu. Využít lze těchto možností plateb:

(a) online platební či kreditní kartou;

(b) rychlým bankovním převodem;

(c) bankovním převodem na základě zálohové faktury.

Opakované platby. Při platbě prostřednictvím platební či kreditní karty bude Uživatel požádán o autorizaci nastavení platby pro tzv. opakované platby (tj. strhávání opakovaných plateb z platební karty), a to za podmínek dle zvoleného tarifu objednané Služby. Informace o výši a formě opakovaných transakcí, datu a periodě strhávání opakované platby a všech změnách souvisejících s opakovanými platbami, jsou Uživateli zasílány e-mailem

Ukončení opakovaných plateb může Uživatel provést kdykoliv prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo oznámením na e-mail Poskytovatele. Další platba se již strhávat nebude. Opakované platby se ukončují i v případě, že vyprší platnost platební či kreditní karty. Pro obnovení opakovaných plateb po jejich ukončení je nutné provést novou autorizaci. Údaje platební karty lze změnit tak, že Uživatel ukončí opakované platby a následnou fakturu zaplatí novou platební či kreditní kartou. Systém si platební údaje karty automaticky zapamatuje a následující platby z ní bude strhávat.

V případě, že by byla Uživateli strhávána platba i poté, co požádal o ukončení, je Uživatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Poskytovatele.

Poskytovatel bude Uživatele v souvislosti s opakovanými platbami kontaktovat v případě, že:

(a) od poslední opakované platby uplynulo více než 6 měsíců;

(b) došlo k jakýmkoliv změnám v datu provedení opakované platby nebo výši strhávané částky;

(c) došlo k jakýmkoliv jiným skutečnostem, které jsou pro opakované platby důležité.

Uživatel je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak Poskytovatel nebude schopen platbu identifikovat a zahájit poskytování Služby.

Poskytovatel může poskytnout Uživateli slevy a bonusy z ceny. Pravidla pro poskytnutí jsou uvedena na Webovém rozhraní.

5. Vyšší moc

5.1. Poskytovatel není odpovědný za přerušení poskytování Služby způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost („vyšší moc“). Za vyšší moc se považuje překážka, jež nezávisle na vůli poskytovatele brání ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal a dále, že by v době vzniku závazku z této smlouvy překážku předvídal. 

 

5.2. Jestliže dojde k situaci zapříčiněné vyšší mocí, Poskytovatel informuje Zákazníka bez zbytečného prodlení o takové skutečnosti

a její příčině. 

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Poskytovatel v rámci své činnost zpracovává nezbytné množství osobních údajů o Zákazníkovi za účelem splnění smlouvy

a povinností uložených právním řádem České republiky. Mezi tyto údaje mohou patřit jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány za účelem řádného plnění smlouvy a poskytnutí Služby.

 

6.2. Osobní údaje zpracovávané Poskytovatelem jsou uchovávány po přiměřenou dobu po dobu trvání této smlouvy a dále po dobu 3 let po ukončení smlouvy za účelem ochrany oprávněných zájmů Poskytovatele jako správce osobních údajů.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1. Uživatel-spotřebitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření bez jakékoliv sankce.

 

7.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je spotřebitel povinen informovat Poskytovatele o odstoupení od Smlouvy elektronicky na emailovou adresu Poskytovatele podpora@itasistent.com

 

7.3. Cena za Službu bude Uživateli vrácena stejným způsobem, jako byla obdržena, a to do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy

8. Reklamace

8.1. Uživatel je oprávněn reklamovat Služby, doplňkové služby a další plnění, pokud neodpovídají popisu zadání, nejsou poskytovány po objednanou dobu nebo jsou z jiného důvodu v rozporu se Smlouvou a těmito Podmínkami.

 

8.2. Reklamaci je Uživatel povinen oznámit Poskytovateli co nejdříve po zjištění závady (nejpozději však do 1 měsíce od zjištění), a to prostřednictvím uživatelského účtu nebo na kontaktní e-mail Poskytovatele. Reklamace by měla obsahovat popis závady a všechny k tomu relevantní skutečnosti. Zároveň s oznámením závady oznámí Uživatel způsob, kterým by chtěl reklamaci řešit. Můžete si vybrat poskytnutí náhradní Služby nebo bezplatné prodloužení předplaceného období, případně můžete od Smlouvy odstoupit. Pokud využijete reklamaci formou emailové korespondence, kontaktujte Poskytovatele na adrese podpora@itasistent.com.

 

8.3. Právo z vadného plnění Služby IT Asistent musí Uživatel uplatnit nejpozději do 2 dnů po opětovném zprovoznění Služby IT Asistent. Později podaná reklamace bude odmítnuta a Uživatel ztrácí nároky z odpovědnosti za vady.

 

8.4. Poskytovatel rozhodne o reklamaci do tří (3) dnů. O tomto bude Uživatele informovat emailem. Je-li reklamace shledána oprávněnou, Poskytovatel reklamaci vyřídí do třiceti (30) dnů.

 

8.5. Podání reklamace nemá odkladný účinek na úhradu ceny za poskytnutou Službu.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 16.3.2020

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now